Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji internetne trgovine STROPS


 

Pogoji poslovanja podjetja PETRONIUS STROPS s.r.o.


 

1. Ti pogoji veljajo za nakup v spletnih trgovinah, ki jih upravlja podjetje PETRONIUS STROPS s.r.o.

Pogoji dodatno opredeljujejo in pojasnjujejo pravice in obveznosti prodajalca, podjetja PETRONIUS STROPS s.r.o. s sedežem SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, ID (registrska številka): 50 111 141 , registriranega v trgovskem registru v oddelku Sro., številka datoteke 32422/R na Okrožnem sodišču v Trenčinu in kupca (stranka, potrošnik).


 

2. Vsa pogodbena razmerja so sklenjena v skladu z zakonodajo Slovaške republike. Če je pogodbena stranka potrošnik, ostane razmerje nespremenjeno po poslovnih pogojih Civilnega zakonika (č. 40 / 1964 Zb .) in zakona o varstvu potrošnikov (č. 634 / 1992 Zb.). Če pogodbena stranka ni potrošnik, so določena razmerja nespremenjena po poslovnih pogojih poslovnega zakonika , č 513/1991 Z. z ., z vsemi spremembami.


 

3. Potrošniška pogodba je prodajna pogodba, pogodba o delu ali druga pogodba, pri katerem so pogodbene stranke- na eni strani potrošnik in na drugi strani dobavitelj.

Prodajalec je podjetje PETRONIUS STROPS s.r.o. s sedežem SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO (registrska številka): 50 111 141, registrirano v trgovskem registru v oddelku Sro., številka datoteke 32422/R na Občinskem sodišču v Trenčinu. PETRONIUS STROPS s.r.o. je oseba , katera pri sklepanju in izvajanju pogodbe ravna v okviru svoje prodajne ali druge podjetniške dejavnosti. To je podjetnik, ki neposredno ali preko drugih podjetij dobavlja kupcem blago ali opravlja storitve.

Stranka naše internetne trgovine je kupec, z obzirom da obstoječa zakonodaja loči kupca, ki je potrošnik in kupca, ki ni potrošnik.

Kupec potrošnik ali samo potrošnik je oseba, katera pri sklepanju in izvajanju pogodbe ne ukrepa v okviru svoje prodajne ali druge podjetniške dejavnosti. Kupec, ki ni potrošnik je podjetnik, kateri kupuje blago ali uporablja storitve za namene svojega poslovanja s temi proizvodi ali storitvami . Ta kupec se ureja s poslovnimi pogoji v obsegu, ki se nanaša nanj in s poslovnim zakonikom.


 

4. Kupna pogodba

Ko je kupec potrošnik je predlog za sklenitev kupne pogodbe vstavitev ponujanega blaga dobavitelja na spletne strani. Do kupne pogodbe pride, ko kupec potrošnik pošlje naročilo in dobavitelj naročilo sprejme. Po sprejetju naročila, dobavitelj nemudoma potrdi prejem naročila z informativnim e-mailom na vnešen e-mail naslov. Potrditveni e-mail na sklenitev pogodbe še nima vpliva. Pogodbo (vključno z dogovorjeno ceno) je mogoče spremeniti ali razveljaviti le na podlagi dogovora ali na osnovi pravnih razlogov.


 

5. Če kupec ni potrošnik je predlog za sklenitev kupne pogodbe poslano naročilo izdelkov prodajalcu in sama kupna pogodba je sklenjena v trenutku dostave zavezujočega soglasja prodajalca kupcu z njegovim predlogom.


 

6. S sklenjeno pogodbo kupec potrjuje, da se je seznanil s poslovnimi pogoji, vključno reklamacijskimi pogoji in da z njimi soglaša. Na te poslovne in reklamacijske pogoje je za kupca že dovolj, če je opozorjen pred izvedbo naročila in da ima možnost seznaniti se s pogoji. Pri naročilu v vrednosti nad 250 eur, je obvezno plačilo s kartico.


 

7. Veljavnost roka za obravnavo reklamacije je začasno ustavljena v primeru, če prodajalec ni dobil vseh potrebnih materialov in dokumentov za obravnavo zahtevka (deli izdelka, drugi dokumenti in podobno). Prodajalec mora obvezno zahtevati dopolnilo dokumentov od kupca v najkrajšem možnem času. Rok obravnave je od tega datuma začasno ustavljen najkasneje do dostave zahtevanih dokumentov. Rok se prekine do tega datuma, dokler se ne dostavijo dokumenti, ki jih zahteva kupec.


 

8. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila ali njenega dela pred zaključkom nakupa, na osnovi dogovora s kupcem, v primerih: izdelka več ne izdelujejo ali ne dobavljajo ali se je cena izdelka znatno spremenila. Če je kupec že plačal znesek prodajne cene delno ali v celoti, mu bo ta znesek poslan nazaj na njegov račun ali na naslov in prodajna pogodba ne bo sklenjena.

Za darila, ki so podarjena popolnoma brezplačno, ni mogoče uveljaviti kakršnih koli pravic potrošnika. Ti izdelki izpolnjujejo vse pogoje Pogodbe o darovanju in vse predpise po veljavni zakonodaji Slovaške Republike.


 

9. V nasprotju s prodajno pogodbo

Ko kupec prevzema blago, ki ni v skladu s prodajno pogodbo ( v nadaljnjem besedilu " v nasprotju z prodajno pogodbo " ), ima kupec pravico, da prodajalec brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja vzpostavi skladnost s prodajno pogodbo, in to po zahtevi kupca, ali zamenja postavko ali jo popravi; če ta postopek ni mogoč, lahko kupec zahteva primeren popust pri ceni ali odstopi od pogodbe . To ne velja, če kupec ve za nasprotje s prodajno pogodbo pred prejemom ali če je to nasprotje s prodajno pogodbo sam zakrivil. Nasprotje s prodajno pogodbo, ki se ugotovi v šestih mesecih od prejema blaga, velja kot da je nasprotje obstajalo že pri prejemu blaga, razen če je to domnevno neskladje z naravo blaga ali dokler se ne dokaže nasprotno .


 

10. Pravica potrošnika odstopiti od pogodbe

Če je prodajna pogodba sklenjena z pomočjo sredstev za komuniciranje na daljavo (v spletni trgovini), ima potrošnik pravico, v skladu s členom § 53 ods 7 civilnega zakonika, odstopiti od pogodbe v roku 14 dni od prejema izdelkov. V takem primeru potrošnik kontaktira prodajalca in pisno navede, da odstopa od pogodbe s številko naročila, datumom nakupa in številko računa za vrnitev denarja.


 

11. Te določbe v zakonu ni mogoče razumeti kot možnost brezplačnega posojanja izdelkov. Če potrošnik uveljavi pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh od prejema izdelkov, mora dobavitelju izdati vse, kar je na osnovi prodajne pogodbe prevzel . Če to ni več mogoče (npr. vmesnem obdobju so bili izdelki uničeni ali uporabljeni ), mora potrošnik plačati denarno odškodnino kot nadomestilo za to, kar ne more biti več vrnjeno . Če je vrnjeno blago poškodovano samo delno, lahko prodajalec uveljavi pravico do odškodnine od potrošnika in zaračuna svojo pravico do vračila nakupne cene. Prodajalec mora v tem primeru dokazati nastanek škode. V tem primeru prodajalec vrne potrošniku samo to znižano kupno ceno.


 

12. V kupno ceno, katera bo kupcu vrnjena, lahko prodajalec zaračuna še svoje dejansko nastale stroške za vračilo blaga.

Pravice do odstopa od pogodbe potrošnik nima, če gre za pogodbe:

- za opravljanje storitev, če se je opravljanje začelo s soglasjem kupca pred iztekom roka 14 dni od začetka izpolnitve obveznosti,

- za dobavo izdelkov ali storitve, katerih cena je odvisna od tržnih nihanj neodvisno od prodajalca,

- za dobavo izdelkov, kateri so bili prilagojeni želji kupca ali za njega osebno, za pokvarljive izdelke, ki se hitreje obrabijo ali hitro zastarajo,

- za dobavo avdio in video zapisov in računalniških programov, če kupec nedovoljeno spremeni embalažo,

- za dobavo časopisov, periodičnega tiska in revij,

- če gre za igre (nagradne igre) ali žrebanje.


 

13. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila če gre za izdelke, ki so označeni " Trenutno ni razpoložljivo ", če se zgodi , da proizvoda ni mogoče več dobaviti in ga ni mogoče nadomestiti z drugim modelom ali pa se je njegova cena bistveno spremenila in stranka tega ne sprejme. Prodajalec mora stranko o tem obvestiti. Če je bil del ali celo naročilo že plačano, bo denar vrnjen stranki na račun.


 

13. Varstvo osebnih podatkov

Podatki o naročnikih so shranjeni v skladu z veljavnimi zakoni Slovaške republike, še posebej z zakonom o varstvu osebnih podatkov št. 101/2000 Zb s kasnejšimi spremembami. Ko kupec sklene pogodbo, se strinja z obdelavo in zbiranjem njegovih osebnih podatkov v bazi podatkov prodajalca po uspešnem zaključku pogodbe do trenutka, ko kupec pismeno izrazi, da se ne strinja s takšno obdelavo.


 

14. Kupec ima pravico pristopa k svojim osobnim podatkom, pravico do njihovega popravka vključno z nadaljnimi pravicami na podlagi zakona o teh podatkih. Osebne podatke je mogoče na osnovi pisne zahteve stranke izbrisati iz baze podatkov. Osebni podatki strank so popolnoma zaščiteni proti zlorabi. Osebnih podatkov strank dobavitelj ne sme izdti drugi osebi. Izjema so zunanji prevozniki, ki dobijo samo minimalne osebne podatke o strankah, katere potrebujejo za prevoz izdelkov.

Upravljalec posamezne pogodbe po zaključku shrani v arhiv pdo katerega ima dostop samo upravljalec trgovin na elektronski način.


 

15. Končne določbe

Ti trgovinski pogoji veljajo kot je navedeno na spletnih straneh prodajalca, na dan sklenitve prodajne pogodbe. Naročilo potrošnika po svoji potrditvi velja kot sklenjena pogodba med kupcem in prodajalcem in je arhivirana z namenom izpolnitve in evidintirana, kupec ima pristop da lahko vidi njeno stanje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovaškem jeziku, po potrebi tudi v drugih jezikih, če to ni razlog nezmožnosti sklenitve pogodbe. Z nakupom se stranka strinja s pošiljanjim komercialnih sporočil.


 

16. Ti trgovski pogoji potrošniku omogočajo njihovo shranjevanje in reprodukcijo. Kupec v trenutku sklenitve prodajne pogodbe sprejema vse določbe trgovinskih pogojev, ki veljajo na dan, ko je bilo naročilo poslano vključno s cene naročenih izdelkov, katera je navedena v potrditvi naročila če ni bilo v posameznem primeru dogovorjeno drugače.

 

17. Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Potrošnik (kupec) ima možnost izbire ob zaključku naročila, ali želi prejemati e-novice in biti informiran o novostih in popustih v naši spletni trgovini. Novice vam pošiljamo le, če ste se na naše novice sami prijavili. Če ne želite več prejemati takšnih sporočil, se prosimo odjavite, klikom na Unsubscribe v spodnjem delu tega e-maila. Za več informaciji kontaktirajte naš klicni center. 
Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vse države, v katerih poslujemo.

 

Ti pogoji začnejo veljati 1.1.2016, in popolnoma nadomestijo predhodne odkupne pogoje.

Imamo pravico poslovalni pogoji menjat brez obvestila.